ANSIArt

Hacker News - Fri Aug 5 11:52

Original ANSI Art is typically limited to 16 colors and the character set used by the original IBM PC.

ANSI Art ogranicza się zwykle do 16 kolorów oraz zestawu znaków z oryginalnego IBM PC.

Times have changed. Modern terminal emulators support 24-bit RGB colors & can display arbitrary Unicode characters. This opens entirely new possibilities for the art that can be displayed in the terminal.

Czasy się zmieniły. Współczesne terminale obsługują 24-bitowy kolor i mogą wyświetlać dowolne znaki Unikodu. Otwiera to zupełnie nowe możliwości dla ANSI Artu wyświetlanego w terminalu.

Let's call this 24-bit, Unicode-capable version of ANSI Art, an ANSI🔥Art (pronounced just like a regular ANSI Art, although with a sound of blazing fire in the background).

Nazwijmy ten 24-bitowy, Unikodowy ANSI Art jako ANSI🔥Art (wymawiane jak zwykły ANSI Art, ale z odgłosem płomieni w tle).

ANSI🔥Art can be used in the output of interactive CLI commands, SSH MOTD, an element of a ncurses interface or even for animation.

ANSI🔥Art może zostać wykorzystany na wyjściu interaktywnych poleceń terminala, jako MOTD w SSH, jako element interfejsu ncurses lub nawet jako element animacji.

Here are some examples of what can be achieved:

Oto kilka przykładów co można osiągnąć:

This website allows you to render a regular image as an ANSI🔥Art. Just drop your image / TTF font of choice onto this webpage & click the Render button below.

Poniższa strona pozwala na konwersję dowolnego obrazu na ANSI🔥Art. Przeciągnij wybrany obraz / czcionkę TTF na tą stronę, a następnie kliknij przycisk Renderuj poniżej.

For those, who know how to git pull & push, there is also a C++ library for rendering ANSI🔥Art.

Dla tych, którzy wiedzą co to git pull i push, dostępna jest także biblioteka C++ do renderowania ANSI🔥Art-u.


1. Image selection

1. Wybór obrazu

You can drop an image anywhere on this page or open an image by clicking the button below.

Możesz upuścić obraz gdziekolwiek na tej stronie. Alternatywnie możesz też kliknąć przycisk “Wybierz plik” poniżej.

2. Font selection

2. Wybór czcionki

You can drop a TTF file anywhere on this page. Alternatively click the button below to open a TTF file.

Podobnie jak z obrazem, czcionkę TTF możesz zwyczajnie przeciągnąć na stronę. Alternatywnie możesz też kliknąć przycisk "Wybierz plik" poniżej.

Various fonts offer different character support. They also have different glyphs & aspect ratio. For optimal results upload the TTF file of the font used to display the ANSI Art. By default Julia Mono will be used.

Różne czcionki obsługują nieco inne zestawy znaków. Różnią się też (oczywiście) kształtem znaków oraz wysokością linii. Dla optymalnych rezultatów, dobrze jest wybrać dokładnie taką czcionkę, jaka będzie użyta do wyświetlenia ANSI Artu. Domyślny wybór to Julia Mono.

Note that only fixed-width characters will be used. Most of variable-size fonts will not work.

Poniższy konwerter obsługuje jedynie znaki o stałej szerokości. Większość czcionek o zmiennej szerokości znaku nie zadziała.

No font loaded. Probably the script didn't load yet (or maybe it crashed - check the JS console to find out).

3. Settings

3. Ustawienia

Forbidden characters

Zabronione znaki

Some terminals replace specific characters with built-in images. This may break the alignment of ANSI Art. By default we're excluding the characters which are overridden on the Ubuntu OS.

Niektóre terminale zastępują pewne znaki wbudowanymi obrazami. Może to zepsuć wyrównanie ANSI Art-u. Domyślnie więc wykluczamy znaki, które zastępowane są na systemie Ubuntu.100%


Preview:

Podgląd:

C-escaped string:

Stała języka C:

Bash-escaped string:

Polecenie powłoki Bash:

Raw unicode string:

Unikod: